Veel gestelde vragen

 

Veel vraagtekens

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet (tijdig) aanmeldt, kunt u het pas vanaf dinsdag 23 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024 in een kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Kinderen geboren in 2020 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2023, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

 

Mijn kind is geboren eind 2021 en zal pas in schooljaar 2024-2025 starten. Moet ik nu al aanmelden?

Ja. Het aanmelden gebeurt per geboortejaar: alle kinderen geboren in 2021 moeten zich nu aanmelden, ook al starten ze pas in september 2024.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen in de gemeente Kortenberg doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum drie scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens drie scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2024 voor de kinderen die geboren zijn in 2021. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot en met de vijfde schooldag van oktober 2023 (vrijdag 6 oktober 2023). Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip binnen de aanmeldperiode waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip binnen een aanmeldperiode waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een Kids-ID (achteraan), ISI+-kaart of op een klevertje van de ziekenfonds van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kunt ook, na afspraak, terecht op het Administratief Centrum voor een bewijs van gezinssamenstelling met het verzoek of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Kan ik mijn kind meerdere keren aanmelden?

Neen, er kan slechts één aanmelding per kind gedaan worden. Indien er tussen de ouders/titularissen van het ouderlijk gezag een meningsverschil bestaat rond de schoolkeuze, dient dit vooraf onderling uitgeklaard te worden. De beheerder en de scholen moeten steeds uitgaan van een vermoeden van instemming.  

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de aanmeldperiode bekendgemaakt op de webpagina kortenberg.aanmelden.in of kan u terug vinden op de websites van de scholen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Kinderen van eenzelfde leefentiteit (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben voorrang wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden deze leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). 

Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald, in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

  

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand van het domicilieadres van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle andere kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een 'ticket voor inschrijving' in de school.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een 'bericht van niet-gunstige rangschikking' ontvangen, maar uw kind geboren in 2021 blijft tot 30 juni 2024 op de wachtlijst van deze school staan. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2023 (vrijdag 6 oktober 2023).

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend in vogelvlucht via Geopunt Vlaanderen. Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst inschrijvingen.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de Ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

 

Wat als ik binnenkort verhuis?

Je meldt je kind aan op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je uiterlijk op het moment van de effectieve inschrijving op een ander adres zal wonen, kan de Ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bijvoorbeeld een aankoopakte, een huurcontract of bouwvergunning. Je bezorgt deze informatie uiterlijk een week voor het aflopen van de aanmeldperiode aan de beheerder van het aanmeldsysteem via naarschool@kortenberg.be, dewelke dit overmaakt aan de Ombudsdienst inschrijvingen. Geeft de Ombudsdienst inschrijvingen de toelating om het referentieadres te gebruiken, kan het adres aangepast worden in het aanmeldsysteem. 

De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als er geen bouwbedrijvigheid is. Het begin van de bouwbedrijvigheid bewijs je door een door jou ondertekende kopie van het document 'melding van aanvang van de werken'. De dienst omgeving kan je dit bezorgen. Een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) op zich is ook geen geldig bewijsstuk om een verhuis aan te tonen.

Bij betwisting of onduidelijkheid beslist de Ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

  

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldsysteem via naarschool@kortenberg.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2024 voor de kinderen die geboren zijn in 2021. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2023 (vrijdag 6 oktober 2023).

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kunt terecht bij de beheerder van het systeem via naarschool@kortenberg.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de Ombudsdienst inschrijvingen. Indien u, na de beslissing van de ombudsdienst inschrijvingen, nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat zijn de taken van de Ombudsdienst inschrijvingen?

De Ombudsdienst inschrijvingen heeft tot doel om in eerste lijn in te staan voor de behandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen,
 • vragen over een erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling,
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldprocedure voor volgende schooljaren. 

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kan tijdens de openingsuren gebruik maken van een pc bij de bibiliotheek van Kortenberg. Indien je daarbij ondersteuning wenst, kan je contact opnemen met het Huis van het Kind (02 755 30 70) of met de scholen.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school
 • Indien u dit hebt ook de Kids-ID
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee u aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilieadres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via naarschool@kortenberg.be of 02 755 30 70.

 

Op welke regelgeving is deze aanmeldprocedure gebaseerd? 

Meer informatie over de regelgeving vindt u in de Omzendbrief inschrijvingsrecht en aanmeldprocedures in het gewoon basisonderwijs (BaO/2022/02).

 

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact op met de beheerder via naarschool@kortenberg.be of 02 755 30 70.