Veel gestelde vragen

 

Veel vraagtekens

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 30 mei 2022 inschrijven voor schooljaar 2022-2023 in een kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Mijn kind is geboren eind 2020 en zal pas in schooljaar 2023-2024 starten. Moet ik nu al aanmelden?

Ja. Het aanmelden gebeurt per geboortejaar: alle kinderen geboren in 2020 moeten zich nu aanmelden, ook al starten ze pas in september 2023.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen in de gemeente Kortenberg doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum drie scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens drie scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2023 voor de kinderen die geboren zijn in 2020. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot en met de vijfde schooldag van oktober 2022 (vrijdag 7 oktober 2022). Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip binnen de aanmeldperiode waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip binnen een aanmeldperiode waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een Kids-ID (achteraan), ISI+-kaart of op een klevertje van de ziekenfonds van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kunt ook, na afspraak, terecht op het Administratief Centrum voor een bewijs van gezinssamenstelling met het verzoek of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina kortenberg.aanmelden.in of kan u terug vinden op de websites van de scholen.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Kinderen van eenzelfde leefentiteit (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben voorrang wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden deze leerlingen in het contingent waartoe ze behoren (indicator; niet-indicator) geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). 

Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald, in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats volgens afstand.

Deze rangorde bestaat uit 2 kolommen: indicator en niet- indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden. Zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die werden voorbehouden voor hun groep. Indien er minder leerlingen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldperiode over naar de andere groep.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicatorleerling?

Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin reeds een schooltoeslag (de vroegere schooltoelage) voor een kind dat reeds naar school gaat?
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen in het aanmelddossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school uw plaats.

Meer informatie over de schooltoeslag: https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand van het domicilieadres van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.
 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle andere kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.
 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.
 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen, maar uw kind geboren in 2020 blijft tot 30 juni 2023 op de wachtlijst van deze school staan. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2022 (vrijdag 7 oktober 2022).

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend in vogelvlucht via Geopunt Vlaanderen. Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind.

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.

 

Wat als ik binnenkort verhuis?

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je uiterlijk op het moment van de effectieve inschrijving op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is vb. een huurcontract of bouwvergunning.

De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als er geen bouwbedrijvigheid is. Het begin van de bouwbedrijvigheid bewijs je door een door jou ondertekende kopie van het document 'melding van aanvang van de werken'. De dienst omgeving kan je dit bezorgen.

Bij betwisting of onduidelijkheid beslist de disfunctiecommissie bij meerderheid.

  

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldsysteem via naarschool@kortenberg.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2023 voor de kinderen die geboren zijn in 2020. Alle andere kinderen blijven op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 2022 (vrijdag 7 oktober 2022).

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kunt terecht bij de beheerder van het systeem via naarschool@kortenberg.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Een klachtenbehandeling door de disfunctiecommissie schort de termijn van dertig kalenderdagen voor de behandeling van klachten door de Commissie Leerlingenrechten niet op. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kan tijdens de openingsuren, en conform de huidige COVID-19-richtlijnen na afspraak, gebruik maken van een pc bij de bibiliotheek van Kortenberg of u kan contact opnemen met het Huis van het Kind (02 755 30 70) of met de scholen.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldperiode?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldsituaties.
 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.
 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin men met een officiëel document kan aantonen dat men op een ander adres dan het huidige domicilieadres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerder. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen zodanig dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerder aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerder via naarschool@kortenberg.be. De beheerder legt deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het Centraal AanmeldRegister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.
 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school
 • Indien u dit hebt ook de Kids-ID
 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee u aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilieadres
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via naarschool@kortenberg.be of 02 755 30 70.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact op met de beheerder via naarschool@kortenberg.be of 02 755 30 70.